Bưu điện Quảng Tiến

  • Mã bưu điện: 442060
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Tiến
  • Địa chỉ: Khu phố Trung Thịnh, Phường Quảng Tiến, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 02373790335