Bưu điện Phước Hưng

  • Mã bưu điện: 943120
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Hưng
  • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Phước Hưng, Huyện Trà Cú
  • Điện thoại: 0294.3877200