Bưu điện văn hóa xã Tập Sơn

  • Mã bưu điện: 943140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tập Sơn
  • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú
  • Điện thoại: