Bưu điện Nga Nhân

  • Mã bưu điện: 444010
  • Bưu cục: Bưu điện Nga Nhân
  • Địa chỉ: Thôn Đông Thành, Xã Nga Nhân, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 02373651085