Bưu điện Mỹ Ca

  • Mã bưu điện: 654530
  • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Ca
  • Địa chỉ: Khóm Mỹ Ca, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583857378