Bưu điện Long Sơn

  • Mã bưu điện: 793190
  • Bưu cục: Bưu điện Long Sơn
  • Địa chỉ: Thôn 01, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.844003