Bưu điện KHL-HCC Cam Ranh

  • Mã bưu điện: 654435
  • Bưu cục: Bưu điện KHL-HCC Cam Ranh
  • Địa chỉ: Sô´253, Đường Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, Thành phố Cam Ranh
  • Điện thoại: 02583855700