Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bố Trạch

  • Mã bưu điện: 511510
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bố Trạch
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323862201