Bưu điện Cửa Đông

  • Mã bưu điện: 241000
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa Đông
  • Địa chỉ: Sô´12, Đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053810273