Bưu điện Chợ Sánh

  • Mã bưu điện: 449960
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sánh
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lập, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 02378944181