Bưu điện Chiêm Hóa

  • Mã bưu điện: 303800
  • Bưu cục: Bưu điện Chiêm Hóa
  • Địa chỉ: Tổ nhân dân Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
  • Điện thoại: 02073851656