Bưu điện Bố Trạch

  • Mã bưu điện: 511500
  • Bưu cục: Bưu điện Bố Trạch
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 11, Thị Trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch
  • Điện thoại: 02323863382