Bưu điện Ba Càng

  • Mã bưu điện: 891810
  • Bưu cục: Bưu điện Ba Càng
  • Địa chỉ: Ấp Phú Trường, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình
  • Điện thoại: 02703724200