VNPOST Châu Phú, An Giang

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Châu Phú, An Giang cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Châu Phú, An Giang. Bưu điện Châu Phú, Bưu điện văn hóa xã Cái Dầu, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạnh Trung, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức, Bưu điện văn hóa xã Ô Long Vỹ, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Mỹ Tây, Bưu điện văn hóa xã Đào Hữu Cảnh, Bưu điện văn hóa xã Bình Phú, Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh, Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Bình Thủy, Hòm thư Công cộng Số 8, Hòm thư Công cộng Số 7, Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Phú

Bưu điện Châu Phú

 • Mã bưu điện: 882800
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Phú
 • Địa chỉ: Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 02963688222

Bưu điện văn hóa xã Cái Dầu

 • Mã bưu điện: 882801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cái Dầu
 • Địa chỉ: Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 687700

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạnh Trung

 • Mã bưu điện: 882820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thạnh Trung
 • Địa chỉ: Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 686099

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú

 • Mã bưu điện: 882870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phú
 • Địa chỉ: Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 886200

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức

 • Mã bưu điện: 882880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đức
 • Địa chỉ: Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 886522

Bưu điện văn hóa xã Ô Long Vỹ

 • Mã bưu điện: 882840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ô Long Vỹ
 • Địa chỉ: Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 677500

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Mỹ Tây

 • Mã bưu điện: 882850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Mỹ Tây
 • Địa chỉ: Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 815100

Bưu điện văn hóa xã Đào Hữu Cảnh

 • Mã bưu điện: 882860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Hữu Cảnh
 • Địa chỉ: Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 675100

Bưu điện văn hóa xã Bình Phú

 • Mã bưu điện: 882920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phú
 • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 679300

Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh

 • Mã bưu điện: 882910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Chánh
 • Địa chỉ: Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 679165

Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ

 • Mã bưu điện: 882930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Mỹ
 • Địa chỉ: Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 889800

Bưu điện văn hóa xã Bình Thủy

 • Mã bưu điện: 882950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thủy
 • Địa chỉ: Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 671400

Hòm thư Công cộng Số 8

 • Mã bưu điện: 884913
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 8
 • Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Số 7

 • Mã bưu điện: 882907
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Số 7
 • Địa chỉ: Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Phú

 • Mã bưu điện: 882818
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Phú
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
 • Điện thoại: 02963685222