Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Tĩnh Gia

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hoá, bao gồm: Bưu điện GD Tĩnh Gia, Bưu điện Chợ Kho, Bưu điện Mai Lâm, Bưu điện Nghi Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải, Bưu điện văn hóa xã Hải Nhân, Bưu điện văn hóa xã Định Hải, Bưu điện văn hóa xã Hải Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Các Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Dân, Bưu điện văn hóa xã Hải An, Bưu điện văn hóa xã Anh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lĩnh, Bưu điện văn hóa xã Triêu Dương, Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Thủy, Bưu điện văn hóa xã Hải Châu, Bưu điện văn hóa xã Phú Sơn, Bưu điện văn hóa xã Nguyên Bình, Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa, Bưu điện văn hóa xã Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh, Bưu điện văn hóa xã Xuân Lâm, Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm, Bưu điện văn hóa xã Hải Bình, Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm, Bưu điện văn hóa xã Tùng Lâm, Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải, Bưu điện văn hóa xã Tân Trường, Bưu điện văn hóa xã Hải Yến, Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm, Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tĩnh Gia, Hòm thư Công cộng Hải Hà, Bưu cục văn phòng VP BĐH TĨNH GIA, Bưu cục văn phòng KDTT Tĩnh Gia

Bưu điện GD Tĩnh Gia

 • Mã bưu điện: 456400
 • Bưu cục: Bưu điện GD Tĩnh Gia
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 02373970009

Bưu điện Chợ Kho

 • Mã bưu điện: 456550
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Kho
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 02373619002

Bưu điện Mai Lâm

 • Mã bưu điện: 456880
 • Bưu cục: Bưu điện Mai Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Hải Lâm, Xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 02373617336

Bưu điện Nghi Sơn

 • Mã bưu điện: 456930
 • Bưu cục: Bưu điện Nghi Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 02373862223

Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải

 • Mã bưu điện: 456480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ninh Hải
 • Địa chỉ: Thôn Đại Tiến, Xã Ninh Hải, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0988374863

Bưu điện văn hóa xã Hải Nhân

 • Mã bưu điện: 456590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Nhân
 • Địa chỉ: Thôn Tây Hải, Xã Hải Nhân, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01696723318

Bưu điện văn hóa xã Định Hải

 • Mã bưu điện: 456610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Hải
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Định Hải, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0963079585

Bưu điện văn hóa xã Hải Lĩnh

 • Mã bưu điện: 456490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01267707031

Bưu điện văn hóa xã Các Sơn

 • Mã bưu điện: 456630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Các Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Quế Sơn, Xã Các Sơn, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0915715856

Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn

 • Mã bưu điện: 456650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hùng Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Hùng Sơn, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0972230266

Bưu điện văn hóa xã Tân Dân

 • Mã bưu điện: 456510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Dân
 • Địa chỉ: Thôn Hồ Trung, Xã Tân Dân, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0912970155

Bưu điện văn hóa xã Hải An

 • Mã bưu điện: 456530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải An
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Hải An, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0942686971

Bưu điện văn hóa xã Anh Sơn

 • Mã bưu điện: 456670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Anh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Thắng, Xã Anh Sơn, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0913842318

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lĩnh

 • Mã bưu điện: 456680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Lĩnh
 • Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ngọc Lĩnh, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0916075062

Bưu điện văn hóa xã Triêu Dương

 • Mã bưu điện: 456540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Triêu Dương
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Cao, Xã Triệu Dương, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0915659616

Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn

 • Mã bưu điện: 456700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Thanh Sơn, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01253726276

Bưu điện văn hóa xã Thanh Thủy

 • Mã bưu điện: 456720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Thủy
 • Địa chỉ: Thôn Tào Sơn, Xã Thanh Thuỷ, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01295732808

Bưu điện văn hóa xã Hải Châu

 • Mã bưu điện: 456570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Châu
 • Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Hải Châu, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0917252161

Bưu điện văn hóa xã Phú Sơn

 • Mã bưu điện: 456750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01277787593

Bưu điện văn hóa xã Nguyên Bình

 • Mã bưu điện: 456730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyên Bình
 • Địa chỉ: Thôn Quyết Thắng, Xã Nguyên Bình, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0915190211

Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa

 • Mã bưu điện: 456460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Hải Hoà, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0949110125

Bưu điện văn hóa xã Bình Minh

 • Mã bưu điện: 456420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Minh
 • Địa chỉ: Thôn Đông Tiến, Xã Bình Minh, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01234189466

Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh

 • Mã bưu điện: 456440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Thanh
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Tiến, Xã Hải Thanh, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0917252119

Bưu điện văn hóa xã Xuân Lâm

 • Mã bưu điện: 456780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Lâm
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0944306723

Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm

 • Mã bưu điện: 456760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Lâm
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Lâm, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01248981666

Bưu điện văn hóa xã Hải Bình

 • Mã bưu điện: 456890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Bình
 • Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0918067765

Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm

 • Mã bưu điện: 456800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Hữu Lộc, Xã Trúc Lâm, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0948101459

Bưu điện văn hóa xã Tùng Lâm

 • Mã bưu điện: 456810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tùng Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Trường Sơn 2, Xã Tùng Lâm, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 01646756087

Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải

 • Mã bưu điện: 456910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tĩnh Hải
 • Địa chỉ: Thôn Thăng Hải, Xã Tĩnh Hải, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0943058345

Bưu điện văn hóa xã Tân Trường

 • Mã bưu điện: 456830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Trường
 • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0987528129

Bưu điện văn hóa xã Hải Yến

 • Mã bưu điện: 456920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hải Yến
 • Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Hải Yến, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0902543666

Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm

 • Mã bưu điện: 456860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Trường Cát, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0917252795

Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn

 • Mã bưu điện: 456970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 0974056542

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tĩnh Gia

 • Mã bưu điện: 456410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tĩnh Gia
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: 02373970009

Hòm thư Công cộng Hải Hà

 • Mã bưu điện: 456409
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hải Hà
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH TĨNH GIA

 • Mã bưu điện: 456470
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH TĨNH GIA
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng KDTT Tĩnh Gia

 • Mã bưu điện: 456408
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng KDTT Tĩnh Gia
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
 • Điện thoại: