Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Bình Minh

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Bình Minh thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Bưu điện Bình Minh, Bưu điện văn hóa xã Thuận An, Bưu điện văn hóa xã Đông Bình, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa, Bưu điện văn hóa xã Đông Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Đông Thành, Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Minh, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐTX Bình Minh

Bưu điện Bình Minh

 • Mã bưu điện: 892100
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Minh
 • Địa chỉ: Sô´127/15, Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890222

Bưu điện văn hóa xã Thuận An

 • Mã bưu điện: 892120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận An
 • Địa chỉ: Ấp Thuận Tiến B, Xã Thuận An, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890677

Bưu điện văn hóa xã Đông Bình

 • Mã bưu điện: 892190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Bình
 • Địa chỉ: Ấp Đông Hậu, Xã Đông Bình, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890502

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa

 • Mã bưu điện: 892240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hoà, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890672

Bưu điện văn hóa xã Đông Thạnh

 • Mã bưu điện: 892210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890605

Bưu điện văn hóa xã Đông Thành

 • Mã bưu điện: 892220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Thành
 • Địa chỉ: Ấp Đông Hòa 2, Xã Đông Thành, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703891636

Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Minh

 • Mã bưu điện: 892150
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Minh
 • Địa chỉ: Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890222

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 892101
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Khóm 9, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 892102
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 892103
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 892143
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTX Bình Minh

 • Mã bưu điện: 892144
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Bình Minh
 • Địa chỉ: Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
 • Điện thoại: 02703890110