Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4

  • Mã bưu điện: 842581
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Trung Đoàn 4
  • Địa chỉ: Ấp Bình Phong, Xã Thái Bình, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 0276.3712454