Kiốt bưu điện Lộc Sơn

  • Mã bưu điện: 536941
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Lộc Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân, Huyện Phú Vang
  • Điện thoại: 868111