Kiốt bưu điện Hương Lâm

  • Mã bưu điện: 535931
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Hương Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Ka Nôn 1, Xã Hương Lâm, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 878703