Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà

  • Mã bưu điện: 871975
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Giao dịch Bưu điện cửa khẩu quốc tế Dinh Bà
  • Địa chỉ: Ấp Chiến Thắng, Xã Tân Hộ Cơ, Huyện Tân Hồng
  • Điện thoại: 027733529300