Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi

  • Mã bưu điện: 392700
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Cuổi
  • Địa chỉ: Bản Cuổi Nưa, Xã Nậm Cuổi, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 874750