Hệ thống bưu điện Minh Long, Quảng Ngãi

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Minh Long thuộc tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: Bưu điện Minh Long, Bưu điện văn hóa xã Long Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Long Mai, Bưu điện văn hóa xã Long Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thanh An, Bưu điện văn hóa xã Long Môn, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Minh Long, Bưu cục văn phòng VP BĐH Minh Long

Bưu điện Minh Long

 • Mã bưu điện: 573100
 • Bưu cục: Bưu điện Minh Long
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 02553866256

Bưu điện văn hóa xã Long Hiệp

 • Mã bưu điện: 573109
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hiệp
 • Địa chỉ: Thôn Thiệp Xuyên, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 0903283504

Bưu điện văn hóa xã Long Mai

 • Mã bưu điện: 573110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Mai
 • Địa chỉ: Thôn Minh Xuân, Xã Long Mai, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 0904591292

Bưu điện văn hóa xã Long Sơn

 • Mã bưu điện: 573120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Lạc Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 01267470436

Bưu điện văn hóa xã Thanh An

 • Mã bưu điện: 573130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh An
 • Địa chỉ: Thôn Diệp Thượng, Xã Thanh An, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 0906594227

Bưu điện văn hóa xã Long Môn

 • Mã bưu điện: 573140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Môn
 • Địa chỉ: Làng Trê, Xã Long Môn, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 0903283626

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Minh Long

 • Mã bưu điện: 573150
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Minh Long
 • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 02553866256

Bưu cục văn phòng VP BĐH Minh Long

 • Mã bưu điện: 573151
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Minh Long
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
 • Điện thoại: 02553866256