Hệ thống bưu điện Bình Tân, Vĩnh Long

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Bình Tân thuộc tỉnh Vĩnh Long, bao gồm: Bưu điện Bình Tân, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận, Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Văn Thảnh, Bưu điện văn hóa xã Thành Lợi, Bưu điện văn hóa xã Thành Đông, Bưu điện văn hóa xã Tân Bình, Bưu điện văn hóa xã Thành Trung, Bưu điện văn hóa xã Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Lược, Bưu điện văn hóa xã Tân An Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng, Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Tân, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Tân

Bưu điện Bình Tân

 • Mã bưu điện: 893800
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Tân
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703766456

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận

 • Mã bưu điện: 893801
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh B, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703890667

Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Văn Thảnh

 • Mã bưu điện: 893820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Văn Thảnh
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703762666

Bưu điện văn hóa xã Thành Lợi

 • Mã bưu điện: 893960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Lợi
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 16, Ấp Thành Tâm, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703753671

Bưu điện văn hóa xã Thành Đông

 • Mã bưu điện: 893940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Đông
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 6, Ấp Thành An, Xã Thành Đông, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703760265

Bưu điện văn hóa xã Tân Bình

 • Mã bưu điện: 893850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Bình
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 10, Ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703758666

Bưu điện văn hóa xã Thành Trung

 • Mã bưu điện: 893980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Trung
 • Địa chỉ: Ấp Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703762334

Bưu điện văn hóa xã Tân Thành

 • Mã bưu điện: 893920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thành
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 12, Ấp Tân Lập, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703763432

Bưu điện văn hóa xã Tân Lược

 • Mã bưu điện: 893880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lược
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 19, Ấp Tân Lộc, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703754632

Bưu điện văn hóa xã Tân An Thạnh

 • Mã bưu điện: 893840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An Thạnh
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 25, Ấp An Thới, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703760760

Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng

 • Mã bưu điện: 893860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hưng
 • Địa chỉ: Ấp Hưng Thuận, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703757109

Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Tân

 • Mã bưu điện: 893810
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Tân
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến tổ 17, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703760888

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 893900
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 16, Ấp Tân Thuận, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Tân

 • Mã bưu điện: 893812
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Bình Tân
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 6, Ấp Mỹ Thạnh A, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân
 • Điện thoại: 02703766789