Địa chỉ bưu điện tại Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Bình Thạnh thuộc tỉnh Hồ Chí Minh: Bưu điện Bình Thạnh, Bưu điện Bưu cục Giao Dịch EMS Bình Thạnh, Bưu điện KHL Phan Đăng Lưu, Bưu điện Nguyễn Văn Đậu, Bưu điện PTI Sài Gòn, Bưu điện KHL EMS Bình Thạnh, Bưu điện Hàng Xanh, Bưu điện Thị Nghè, Bưu điện Văn Thánh, Bưu điện Chu Văn An, Bưu điện Thanh Đa, Bưu cục văn phòng VP BĐTT Gia Định

Bưu điện Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 717066
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02838410646

Bưu điện Bưu cục Giao Dịch EMS Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 718440
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Giao Dịch EMS Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´264, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Số 2, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02835511311

Bưu điện KHL Phan Đăng Lưu

 • Mã bưu điện: 718268
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Phan Đăng Lưu
 • Địa chỉ: Sô´03, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02835107214

Bưu điện Nguyễn Văn Đậu

 • Mã bưu điện: 717866
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Văn Đậu
 • Địa chỉ: Sô´185A, Đường Nguyễn Văn Đậu, Phường Số 11, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02835158388

Bưu điện PTI Sài Gòn

 • Mã bưu điện: 718130
 • Bưu cục: Bưu điện PTI Sài Gòn
 • Địa chỉ: Sô´24C, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 6, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 028.38410576

Bưu điện KHL EMS Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 717740
 • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Sô´238, Đường Bình Lợi, Phường Số 13, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại:

Bưu điện Hàng Xanh

 • Mã bưu điện: 718500
 • Bưu cục: Bưu điện Hàng Xanh
 • Địa chỉ: Sô´283, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 15, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02838996837

Bưu điện Thị Nghè

 • Mã bưu điện: 717000
 • Bưu cục: Bưu điện Thị Nghè
 • Địa chỉ: Sô´23, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 17, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02838992243

Bưu điện Văn Thánh

 • Mã bưu điện: 717244
 • Bưu cục: Bưu điện Văn Thánh
 • Địa chỉ: Sô´76, Đường D1, Phường Số 25, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02835119678

Bưu điện Chu Văn An

 • Mã bưu điện: 717344
 • Bưu cục: Bưu điện Chu Văn An
 • Địa chỉ: Sô´195, Đường Chu Văn An, Phường Số 26, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02835118386

Bưu điện Thanh Đa

 • Mã bưu điện: 717400
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Đa
 • Địa chỉ: Sô´138A, Đường Bình Quới, Phường Số 27, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: 02835566698

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Gia Định

 • Mã bưu điện: 717060
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Gia Định
 • Địa chỉ: Sô´3, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh
 • Điện thoại: