Danh sách bưu điện Mang Thít bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long, tìm mã bưu điện: Bưu điện Mang Thít, Bưu điện văn hóa xã Chánh An, Bưu điện văn hóa xã An Phước, Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phước, Bưu điện văn hóa xã Bình Phước, Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An, Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Tân An Hội, Bưu điện văn hóa xã Tân Long, Bưu điện văn hóa xã Tân Long Hội, Bưu cục khai thác cấp 2 Mang Thít, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Mang Thít

Bưu điện Mang Thít

 • Mã bưu điện: 893400
 • Bưu cục: Bưu điện Mang Thít
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840222

Bưu điện văn hóa xã Chánh An

 • Mã bưu điện: 893410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chánh An
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840658

Bưu điện văn hóa xã An Phước

 • Mã bưu điện: 893430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Phước
 • Địa chỉ: Ấp Thanh Thủy, Xã An Phước, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840658

Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội

 • Mã bưu điện: 893510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội
 • Địa chỉ: Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840993

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú

 • Mã bưu điện: 893490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú
 • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840660

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phước

 • Mã bưu điện: 893458
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Phước
 • Địa chỉ: Ấp Cái Kè, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703849539

Bưu điện văn hóa xã Bình Phước

 • Mã bưu điện: 893530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phước
 • Địa chỉ: Ấp Phước Tường A, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703937442

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh

 • Mã bưu điện: 893560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703940371

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An

 • Mã bưu điện: 893470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An
 • Địa chỉ: Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703849660

Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ

 • Mã bưu điện: 893580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Long Phước, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703940555

Bưu điện văn hóa xã Tân An Hội

 • Mã bưu điện: 893630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An Hội
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840994

Bưu điện văn hóa xã Tân Long

 • Mã bưu điện: 893590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Long
 • Địa chỉ: Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703933222

Bưu điện văn hóa xã Tân Long Hội

 • Mã bưu điện: 893610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Long Hội
 • Địa chỉ: Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703874661

Bưu cục khai thác cấp 2 Mang Thít

 • Mã bưu điện: 893460
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Mang Thít
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840113

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 893405
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Khóm 2, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Mang Thít

 • Mã bưu điện: 893406
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Mang Thít
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
 • Điện thoại: 02703840110