Danh sách bưu cục bưu điện EMS VNPOST Nguyên Bình

Danh sách 21 địa chỉ Bưu điện ở Nguyên Bình, Cao Bằng: Bưu điện Nguyên Bình, Bưu điện Tĩnh Túc, Bưu điện văn hóa xã Minh Thanh, Bưu điện văn hóa xã Thái Học, Bưu điện văn hóa xã Nà Bao, Bưu điện văn hóa xã Lang Môn, Bưu điện văn hóa xã Băc Hợp, Bưu điện văn hóa xã Minh Tâm, Bưu điện văn hóa xã Thể Dục, Bưu điện văn hóa xã Vũ Nông, Bưu điện văn hóa xã Ca Thành, Bưu điện văn hóa xã Yên Lạc, Bưu điện văn hóa xã Mai Long, Bưu điện văn hóa xã Phan Thanh, Bưu điện văn hóa xã Quang Thành, Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám, Bưu điện văn hóa xã Tam Kim, Bưu điện văn hóa xã Thành Công, Bưu điện văn hóa xã Thịnh Vượng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nguyên Bình, Bưu cục văn phòng BC VP huyện Nguyên Bình

Bưu điện Nguyên Bình

 • Mã bưu điện: 275600
 • Bưu cục: Bưu điện Nguyên Bình
 • Địa chỉ: Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 02063.872.101

Bưu điện Tĩnh Túc

 • Mã bưu điện: 275850
 • Bưu cục: Bưu điện Tĩnh Túc
 • Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0206.3871.146

Bưu điện văn hóa xã Minh Thanh

 • Mã bưu điện: 275630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Thanh
 • Địa chỉ: Xóm Nà Luộc, Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01294914226

Bưu điện văn hóa xã Thái Học

 • Mã bưu điện: 275720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thái Học
 • Địa chỉ: Xóm Lủng Chang, Xã Thái Học, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0914180074

Bưu điện văn hóa xã Nà Bao

 • Mã bưu điện: 275650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Bao
 • Địa chỉ: Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0833083751

Bưu điện văn hóa xã Lang Môn

 • Mã bưu điện: 275651
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lang Môn
 • Địa chỉ: Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0914689204

Bưu điện văn hóa xã Băc Hợp

 • Mã bưu điện: 275670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Băc Hợp
 • Địa chỉ: Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01235390009

Bưu điện văn hóa xã Minh Tâm

 • Mã bưu điện: 275690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Tâm
 • Địa chỉ: Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01258497999

Bưu điện văn hóa xã Thể Dục

 • Mã bưu điện: 275740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thể Dục
 • Địa chỉ: Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0948177033

Bưu điện văn hóa xã Vũ Nông

 • Mã bưu điện: 275800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Nông
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01293999194

Bưu điện văn hóa xã Ca Thành

 • Mã bưu điện: 275820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ca Thành
 • Địa chỉ: Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01246115686

Bưu điện văn hóa xã Yên Lạc

 • Mã bưu điện: 275780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lạc
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Súng, Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01234433723

Bưu điện văn hóa xã Mai Long

 • Mã bưu điện: 275894
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mai Long
 • Địa chỉ: Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01664179226

Bưu điện văn hóa xã Phan Thanh

 • Mã bưu điện: 275913
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phan Thanh
 • Địa chỉ: Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0982726822

Bưu điện văn hóa xã Quang Thành

 • Mã bưu điện: 275935
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Thành
 • Địa chỉ: Xóm Pác Tháy, Xã Quang Thành, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01296305668

Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám

 • Mã bưu điện: 275980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoa Thám
 • Địa chỉ: Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 01236846205

Bưu điện văn hóa xã Tam Kim

 • Mã bưu điện: 275940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Kim
 • Địa chỉ: Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0913155992

Bưu điện văn hóa xã Thành Công

 • Mã bưu điện: 276030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thành Công
 • Địa chỉ: Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0917093506

Bưu điện văn hóa xã Thịnh Vượng

 • Mã bưu điện: 276000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thịnh Vượng
 • Địa chỉ: Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 0815807540

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nguyên Bình

 • Mã bưu điện: 275620
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nguyên Bình
 • Địa chỉ: Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: 02063872101

Bưu cục văn phòng BC VP huyện Nguyên Bình

 • Mã bưu điện: 275616
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP huyện Nguyên Bình
 • Địa chỉ: Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
 • Điện thoại: