Đại lý bưu điện số 93

  • Mã bưu điện: 651247
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện số 93
  • Địa chỉ: Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: