Đại lý bưu điện Số 65

  • Mã bưu điện: 651339
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 65
  • Địa chỉ: Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 561141