Đại lý bưu điện Số 63

  • Mã bưu điện: 651627
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 63
  • Địa chỉ: Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 560717