Đại lý bưu điện Số 40

  • Mã bưu điện: 651448
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 40
  • Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 830108