Đại lý bưu điện Số 10

  • Mã bưu điện: 652453
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 10
  • Địa chỉ: Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 884631