Đại lý bưu điện Bình Giã 3

  • Mã bưu điện: 791543
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Giã 3
  • Địa chỉ: Sô´273A, Đường Bình Giã, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 585809