Bưu điện Phường 1

  • Mã bưu điện: 793650
  • Bưu cục: Bưu điện Phường 1
  • Địa chỉ: Sô´56, Đường Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu
  • Điện thoại: 02543.853667