Bưu điện văn phòng VP Bưu điện huyện Tịnh Biên

  • Mã bưu điện: 884018
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Bưu điện huyện Tịnh Biên
  • Địa chỉ: Khóm Trà Sư, Thị Trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên
  • Điện thoại: 02963875229