Bưu điện văn phòng VP BDTP Mỹ Tho

  • Mã bưu điện: 861170
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BDTP Mỹ Tho
  • Địa chỉ: Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho
  • Điện thoại: