Bưu điện văn hóa xã Yến Mao

  • Mã bưu điện: 294750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yến Mao
  • Địa chỉ: Khu 6, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ
  • Điện thoại: 877895