Bưu điện văn hóa xã Trung Thượng

  • Mã bưu điện: 452935
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thượng
  • Địa chỉ: Bản Ngàm, Xã Trung Thượng, Huyện Quan Sơn
  • Điện thoại: 3590101