Bưu điện văn hóa xã Tịnh Ấn Đông

  • Mã bưu điện: 571520
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tịnh Ấn Đông
  • Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, Huyện Sơn Tịnh
  • Điện thoại: 01256035847