Bưu điện văn hóa xã Thượng Thôn

  • Mã bưu điện: 274640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Thôn
  • Địa chỉ: Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 01682064980