Bưu điện Trà Lĩnh

  • Mã bưu điện: 273400
  • Bưu cục: Bưu điện Trà Lĩnh
  • Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
  • Điện thoại: 02063.880.105