Bưu điện văn hóa xã Hồng Trị

  • Mã bưu điện: 276360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Trị
  • Địa chỉ: Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc
  • Điện thoại: 01233590719