Bưu điện văn hóa xã Tà Ngảo

  • Mã bưu điện: 392450
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tà Ngảo
  • Địa chỉ: Bản Hải Hồ, Xã Tà Ngảo, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 0914883072