Bưu điện văn hóa xã Xà Dề Phìn

  • Mã bưu điện: 392470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xà Dề Phìn
  • Địa chỉ: Bản Xà Dề Phìn, Xã Sà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 01656393538