Bưu điện văn hóa xã Quảng Lạc

  • Mã bưu điện: 241550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lạc
  • Địa chỉ: Bản Loỏng, Xã Quảng Lạc, Thành phố Lạng Sơn
  • Điện thoại: 02053813611