Bưu điện văn hóa xã Phường 4

  • Mã bưu điện: 521211
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phường 4
  • Địa chỉ: Khu phố 3, Phường 4, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 585916