Bưu điện văn hóa xã Phú Nghiêm

  • Mã bưu điện: 452620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nghiêm
  • Địa chỉ: Bản Ka Me, Xã Phú Nghiêm, Huyện Quan Hoá
  • Điện thoại: 01669904047