Bưu điện văn hóa xã Nậm Lạnh

  • Mã bưu điện: 367730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Lạnh
  • Địa chỉ: Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp
  • Điện thoại: 02126294416