Bưu điện văn hóa xã Nà Sác

  • Mã bưu điện: 274920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Sác
  • Địa chỉ: Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0974606647