Bưu điện văn hóa xã Lương Lỗ

  • Mã bưu điện: 296040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Lỗ
  • Địa chỉ: Khu 12, Xã Lương Lỗ, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 886087