Bưu điện văn hóa xã Hồng Trung

  • Mã bưu điện: 535740
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Trung
  • Địa chỉ: Thôn A Niêng, Xã Hồng Trung, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 879245